ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A NEXUS INGATLAN ÜGYFELEI RÉSZÉRE

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1. Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) a Nexus Ingatlanon belül megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. A Nexus Ingatlan a vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.: ingatlan értékesítése, bérbeadása, egyéb hasznosít ása; ingatlan felkutatása vásárlás, bérlet céljára; stb.) nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét, közvetítését (pl: hitelfelvétel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, stb.). A Nexus Ingatla által nyújtott szolgáltatásokról részletes információ elérhető a www.nexusingatlan.com honlapon (továbbiakban: „Honlap”), vagy bármely Nexus Ingatlan irodában.
A Nexus Ingatlan a tényleges szolgáltatást a Nexus Property Kft. és az iroda tulajdonosával (Nexus Property Kft.) szerződéses kapcsolatban álló partnerek (továbbiakban: „Partnerek”) végzik. A Partnerek önálló gazdasági társaságok, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a Franchise tulajdonossal, és ezen szerződés alapján tagjai a Nexus Ingatlan franchise hálózatnak. A tényleges üzleti tevékenységet a Franchise partner és a vele szerződött Ingatlan tanácsadó közösen végzi, a szolgáltatásokat közösen nyújtják. 

1.2. Az adatkezelők személye 

Figyelemmel arra, hogy a fenti 1.1. pontban írtak szerint azokat a tevékenységeket, amelyhez az adatkezelés kapcsolódik, több személy végezheti, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelésnek több adatkezelője lehet. Így az Érintettek személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint az alábbi adatkezelők kezelik: 

Nexus Property Kft., mint a Nexus Ingatlan tulajdonosa és a Nexus Ingatlan üzemeltetője (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Ohmüllner Márton utca 4/A.; cégjegyzékszám: 13-09-186317; e-mail: nexus@nexusingatlan.com ; telefon: +36704320521; a továbbiakban: „NEXUS INGATLAN”). A Honlapot a Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314; telefonszám: +36 1 700 2323; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 23495919-2-41) üzemelteti. 

Partner: A Nexus Ingatlan azon tagja, amely a Nexus Ingatlannal kötött szerződés alapján irodát üzemeltet, és ingatlanközvetítői tevékenységet folytat. A Partner adatai megtalálhatóak a megbízási szerződésen, valamint minden olyan dokumentumon, amely a Partner és az Érintett közötti kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra szolgál, vagy amelyen az Érintett adatokat ad meg, továbbá elérhetők az adott Franchise Partner által működtetett irodában is. 

Ahol jelen Tájékoztató az „Adatkezelők” megnevezést használja, azon a Nexus Ingatlant, a Franchise partnert és a vele szerződésben álló Ingatlan tanácsadót egyaránt érteni kell. Ahol jelen Tájékoztató a „Partnerek” megnevezést használja, azon a Partnert és a vele szerződésben álló Ingatlan tanácsadót egyaránt érteni kell. 

1.3. A Nexus Ingatlan és a Partnerek szerepe és kapcsolata 

A Nexus Ingatlant a Nexus Property Kft, mint az iroda tulajdonosa működteti és tulajdonolja, valamint fejleszti és üzemelteti azon informatikai és ügyviteli rendszert, amely felhasználásával sor kerül a megbízások rögzítésére, a szolgáltatások nyújtására, a szolgáltatással kapcsolatos igények felmérésére. A Nexus Ingatlan határozza meg az adatkezelés során alkalmazot t nyomtatványokat, szerződéseket, az értékesítési folyamatokat, a szerződésszegés esetén követendő eljárást. 

A Partnerek az adatokat minden esetben a Nexus Ingatlan informatikai rendszerében rögzítik. Figyelemmel arra, hogy a Nexus Ingatlan biztosítja a Partnerek részére azokat a rendszereket, dokumentumokat, nyomtatványokat, eljárásrendeket, amelyek az adatkezelést meghatározzák, emellett a teljesítésben is közreműködik, a Nexus Ingatlan adatkezelőnek minősül. 

A Partner az irodát (amennyiben rendelkezik ilyennel) minden esetben szerződés alapján üzemelteti, amelyet a Nexus Ingatlannal köt meg. A szerződés alapján a Partner használja a Nexus Ingatlan informatikai rendszerét, nyomtatványait.
Az Érintettel a Partner lép kapcsolatba, Partnerek nyújtják az Érintett számára a szolgáltatásokat, így a Partnerek is adatkezelőnek minősülnek. 

A fentiek alapján az Adatkezelés célját, eszközeit és szabályait a Nexus Ingatlan határozza meg. A Partnerek az adatokat az Érintettel kötött szerződés alapján, vagy az Érintett hozzájárulása alapján kezelik, figyelemmel arra, hogy az Érintettel a Partnerek állnak közvetlen kapcsolatban. Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés célját és eszközeit az Adatkezelők nem közösen határozzák meg, nem minősülnek közös adatkezelőnek. Az egyes adatkezelők adatkezelése így önálló, ugyanakkor a legtöbb ad atkezelési tevékenység az Adatkezelők közös tevékenysége alapján valósul meg, így mind a Nexus Ingatlan, mind a Partnerek adatkezelőnek minősülnek. 

Az Ingatlan tanácsadó az a személy, aki Partner nevében és képviseletében eljárva, a Franchise Partnerrel létrejött jogviszonya alapján jár el a megbízási szerződés teljesítése során. Az Ingatlan tanácsadó nem önállóan jár el a szolgáltatás nyújtása során. Az Ingatlan tanácsadók a tevékenységüket minden esetben a Partner nevében, a Nexus Ingatlan és a Partnerek javára, az általuk adott utasítások szerint végzik. Az Ingatlan tanácsadók eljárását, feladatait a Nexus Ingatlan és a Partnerek részleteiben is meghatározzák, az Ingatlan tanácsadókat a Nexus Ingatlan és a Partnerek ellenőrzik. Az Ingatlan tanácsadók nem jogosultak önállóan, saját nevükben és javukra eljárva, az Érintettel szerződést kötni, számukra szolgáltatást nyújtani. Az Ingatlan tanácsadók az adatokat minden esetben a Nexus Ingatlan informatikai rendszerében és nyomtatványain rögzítik. Az Ingatlan tanácsadó a Partner alvállalkozója/munkavállalója így adatfeldolgozónak minősül (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). 

1.4. Az egyes Adatkezelők adatkezelései 

Figyelemmel arra, hogy a Nexus Property Kft. a teljes Nexus Ingatlan tulajdonosa és üzemeltetője, a Nexus Ingatlan valamennyi, a Nexus Ingatlannal kapcsolatba lépő érintett adatát kezeli. A Partnerek kizárólag azon érintettek adatait kezelik, akikkel szerződést kötnek. 

Az Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314; telefonszám: +36 1 700 2323; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 23495919-2-41) tartja fenn a www.nexusingatlan.com Honlapot, így a Honlap tekintetében az adatkezelő az Magyar Hosting Kft. és a Nexus Ingatlan.
Az érintettek adatait kezeli az a Partner, amely az érintettel kapcsolatba lép (akivel megbízási szerződést köt, megtekintési nyilatkozatot ír alá, ingatlan bemutatását kéri), valamint minden esetben kezeli a Nexus Ingatlan. 

1.5. Az Érintett 

Az adatkezeléssel érintett személy az ügyfél, az a személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából. Érintett az a személy is, akinek az 

adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz. 

1.6. Irányadó jogszabályok 

Az Adatkezelők a tevékenységüket az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzik. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). A GDPR szövege elérhető a http://eur- lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 honlapon. 

Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”);
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen. 

1.7. A Tájékoztató hatálya 

Jelen Tájékoztató kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.
A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelők adatkezelésére terjed ki. 

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA 

2.1. Az adatkezelés elvei 

Az Adatkezelők az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezelik. Az Adatkezelők törekednek arra, hogy az általuk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelők biztosítják az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen. 

2.2. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés elsődleges célja az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés céljai:
Az érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvét el és kapcsolattartás; 

Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevők (bérlők) felkutatása; Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása; 

Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Igény esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele; 

Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése; Igény esetén, kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése; A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése;
Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás);
Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás. 

2.3. Az adatkezelés jogalapja 

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelők több célból is kezelnek személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó konkrét jogalapok a Tájékoztató IV. pontjában szerepelnek. 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) 

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelők valamelyike felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. 

A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelők szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől. 

Az Adatkezelők az Érintettet minden esetben tájékoztatják az adatkezelésről. Az érintettek számára minden esetben elérhető a jelen, teljes körű Tájékoztató is (online felületen „Honlap” www.nexusingatlan.com valamint a Franchise partnereknél is).
Az Adatkezelők és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Amennyiben az Érintett az Adatkezelőkkel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről. Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelők ezen lépések érdekében kezelik az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett. 

A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti- e, vagy sem.
A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. Amennyiben az Érintett valamely, az Adatkezelők által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap. 

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) 

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 1.4. pontban meghatározott jogszabályok.
Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) 

Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározot t esetekben. Az Adatkezelők az érdekmérlegelési teszt során minden esetben pontosan azonosítják azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és megvizsgálják, hogy más módon (jogalappal) az adatkezelés megvalósítható-e. Az érdekmérlegelési teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme, és azon intézkedések lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget nyújtanak a jogaik érvényesítésében. 

III. AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA, A KEZELT ADATOK KÖRE 

3.1. Az adatkezelés folyamatának leírása 

Az Adatkezelők a szolgáltatásaikat az országszerte számos helyen elérhető, a Partnerek által üzemeltetett NEXUS INGATLAN irodákon, a Nexus Ingatlan által fenntartott Honlapon, valamint a Nexus Ingatlan és Partnerei által fenntartott call centereken keresztül valósítják meg. 

Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, és az értékesítésre (bérbe adásra) megbízást ad, a szerződést minden esetben Partnerekkel köti meg. A szerződés szerinti szolgáltatást a Partnerek, mint Megbízott nyújtják, a Nexus Ingatlan által fenntartott informatikai, ügyviteli rendszer és dokumentációs háttér használatával. Ebben az esetben az Érintett megadja az adatait a szerződésben, valamint a kapcsolódó nyomtatványokon. A Partnerek munkatársa (Ingatlan tanácsadó) rögzíti az adatokat, előkészíti az ingatlan hirdetését, és elkészíti az ingatlanról a hirdetésekben megjelenő fényképeket. Az elkészült hirdetéseket az Adatkezelők közzéteszik a Honlapon, az egyes, ingatlanközvetítéssel foglalkozó portálokon (pl. ingatlan.com, otthonterkep.hu, stb.), a belső anyagokban, és egyes nyilvános felületeken (kiadványok, irodák portálja). A hirdetésben személyes adatok nem szerepelnek, csak a Partnerek, és az Ingatlan tanácsadó elérhetőségei. 

Ingatlan keresése esetén Ingatlan tanácsadó rögzíti a Nexus Ingatlan informatikai rendszerében a kereső igényeit, keresésre vonatkozó megbízás esetén személyes adatait. Amennyiben az Érintett számára ingatlan kerül bemutatásra, az Ingatlan tanácsadó a megtekintési tanúsítványon rögzíti az Érintett adatait és a megtekintett ingatlan adatait. Kapcsolódó szolgáltatás (pl: hitel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés) igénybe vétele esetén az Ingatlan tanácsadó, vagy a Partnerek továbbítják az Érintett adatait a szolgáltatást nyújtó személy részére. 

Amennyiben a megbízási szerződés megszűnik (teljesítéssel, felmondással, lejáratot követően), vagy az Érintett a továbbiakban az Adatkezelők szolgáltatását nem veszi igénybe, a hirdetés nem lesz elérhető. Ebben az esetben az Adatkezelők az adatokat törlik, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból, módon, és ideig tárolják. 

3.2. Az adatok felvétele 

Az Adatkezelők az adatokat elsősorban az Érintettől veszik fel. Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet:
A Partnereken keresztül: Amennyiben az Érintett a Partnerekkel lép kapcsolatba, az adatokat a Partnerek rögzítik, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül. 

Más forrásokból történő adatfelvétel: Az Adatkezelők az Érintett által közzétett (pl. hirdetésben szereplő) adatokat (telefonszám, e-mail cím) rögzítik kapcsolatfelvét el céljából. Egyéb esetben az Adatkezelők adatokat más forrásból kizárólag akkor vesznek át, ha erre törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelők a nyilvános, bárki számára hozzáférhető adatállományokból (így különösen az ingatlan-nyilvántartásból) is vesznek fel adatokat, amennyiben azok szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez. 

3.3. A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelők a természetes személyek alábbi adatait kezelik:
a. Azonosításhoz szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb, jogviszonyt keletkeztető kapcsolat (pl. megtekintési tanúsítvány aláírása) esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése.
b. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: a fenti a. pont szerinti adatok mellett az Érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése.
c. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatok megadása az Adatkezelők és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az Adatkezelők nem tudnak kapcsolatba lépni, és nem tudják a szolgáltatást nyújtani. Így amennyiben az Érintett az Adatkezelők szolgáltatásait igénybe kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.
d. Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában ugyanis az Adatkezelők nem tudják a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.
e. Ingatlanról készült fényképek: az Ingatlan tanácsadó az ingatlan felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a hirdetésben megjelenik. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, oly módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező, enélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép az Adatkezelők informatikai rendszerében tárolásra kerül.
f. Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az Érintett ingatlant keres, az Adatkezelők kezelik az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés).
g. A rögzített telefonbeszélgetés: az Érintett és az Adatkezelők közötti telefonbeszélgetéseket az Adatkezelők rögzíthetik, ha az a hívás jellegéből adódóan szükséges. A rögzítés minden esetben az Érintett hozzájárulásával történik, a rögzítésről az Érintett tájékoztatást kap. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a rögzítéshez, 

lehetséges a rögzítés nélküli ügyintézés. A rögzítés célja panaszkezelés, fogyasztóvédelem, az Érintett jognyilatkozatainak rögzítése. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a beszélgetést folytatja. 

h. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Adatkezelők számlát állítanak ki, kezelik a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltat ás meghatározása, esedékesség, díj összege).
i. Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett és az Adatkezelők között jogvita alakul ki (így különösen az érintett a díjat nem fizeti meg, vagy az ingatlant a Partnerek által közvetített vevőnek a Partnerek megkerülésével adja el), az Adatkezelők kezelik az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat. 

3.4. Az adatkezelés helye 

A papíralapú dokumentumokat minden esetben a Partner őrzi. Valamennyi adat rögzítésre kerül a Nexus Ingatlan rendszerében, ide kerülnek feltöltésre az egyes dokumentumokról készült képek, így az adatkezelés helye a Nexus Ingatlan informatikai rendszere, ezáltal a Nexus Ingatlan székhelye, telephelye. 

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK 

4.1. Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők elsődleges szolgáltatása az ingatlanok közvetítése, az ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése. Ezen szolgáltatást az Érintettel kötött szerződés alapján Partnerek nyújtják, a Nexus Ingatlan informatikai, ügyviteli rendszerének felhasználásával. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan hirdetésére, bemutatására, érdeklődők felkutatására.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a-e. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése; Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet mindkét fél részéről. A Pmt. hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyancsak öt év. 

4.2. Ingatlan kereséséhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben olyan Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelőkkel, aki ingatlant szeretne vásárolni (bérbe venni), az Adatkezelők (elsősorban a Partnerek) rögzítik az Érintett adatait, és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat. Amennyiben az Érintett a Partnerekkel szerződést köt, az Adatkezelők a szerződés alapján járnak el a keresés során. Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. és f. alpontja szerinti adatok, szerződéskötés esetén az a-b. alpont szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele; Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem jön létre szerződés, az Adatkezelő törli az adatokat, ha a keresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs. Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet. 

4.3. Megtekintési nyilatkozat 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett számára a Nexus Ingatlan, vagy a Partnerek ingatlant mutatnak be, a megtekintési nyilatkozaton kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan bemutatására került sor. Utóbb a megtekintési nyilatkozat szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant a Nexus Ingatlan, vagy Partnerek mutatták be az Érintett számára. 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a. és c. alpontja szerinti adatok, valamint a bemutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.
Az adatkezelés célja:
Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás; 

Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele; A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított öt évig őrzi. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet. 

4.4. Igények, követelések érvényesítése
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) 

igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelők részéről a leggyakoribb igényérvényesítési indokok: a megkerülés (amikor az Adatkezelők által kapcsolatba került Érintettek az Adatkezelők megkerülésével létesítenek jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy megkerüljék az Adatkezelőket, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól), fizetési kötelezettség megtagadása (amikor az Érintett a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt megtagadja). Az Adatkezelők ebben az esetben felhasználják a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsák az igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítsék. Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására. 

A Nexus Ingatlan eljárása a kintlévőségek érvényesítése során: Figyelemmel az Adatkezelők közötti kapcsolatra, a kintlévőségek érvényesítését az Adatkezelők abban az esetben is közösen végzik, amennyiben az Érintett a Partnerek felé nem teljesíti kötelezettségeit. Ebben az esetben a Partnerek megbízhatják a Nexus Ingatlan-t az igény érvényesítésével, a kintlévőség kezelésével, a Nexus Ingatlan pedig megbízottként jár el. Amennyiben ezen engedményezésre sor kerül, a Nexus Ingatlan a Partnerek helyébe lép, és az igényt jogosultként érvényesíti. 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a fenti 3.4. pont szerinti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt szükségessé teszi.
Az adatkezelés célja: 

A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelők törlik az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen. Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:
A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelők érdeke az, hogy a közöttük és az Érintettek között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájussanak az őket megillető ellenszolgáltatáshoz.
Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy valamely fél kötelezettségvállalásán alapul (pl. megtekintő személy kötelezettségvállalása arra, hogy a megtekintett ingatlant az adatkezelőkön keresztül vásárolja meg); a szerződés megkötése, vagy a kötelezettségvállalás minden esetben az Érintettek önkéntes elhatározása alapján történt. Vagyis az Érintettek vállalták a kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén az Adatkezelőket nem kerülik meg, és részükre a szerződés szerinti díjat megfizetik.
Az Adatkezelőknek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen díjhoz hozzájusson.
Amennyiben az Érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelők igényét, azokat az Adatkezelők kénytelenek jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, vagyis nincs más mód a cél elérésére.
Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelők nem tudják azt bizonyítani, az eljárásokat megindítani. 

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az Érintett jogellenes eljárása, és az adatok felhasználására jogszabályban meghatározott módon (eljárásban) kerül sor, az adatkezelés nem tekinthető aránytalan korlátozásnak.
A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az érintett kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelőkkel szemben, az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az érintettnek átadják. 

4.5. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

érdekében kezelik az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor a Partner 

rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.- ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre. 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a-b. alpontja szerinti adatok. 

Az adatkezelés célja: 

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, 

nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti 

kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év. 

4.6. Számlázással összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az arra jogosult adatkezelő (elsősorban a Partnerek) kiállítja az erről szóló számlát, és azt 

elhelyezi a könyvelési adatok között. 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont h. alpontja szerinti adatok. 

Az adatkezelés célja: 

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított öt 

plusz tárgyév. 

4.7. Pénzügyi termékek közvetítésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett vásárláshoz hitelt kíván felvenni, a Partner rögzíti az Érintett igényeit, és az adatokat átadja az Adatkezelőkkel kapcsolatban álló 

pénzügyi szakértő részére. Ezt követően a pénzügyi szakértő veszi fel a kapcsolatot az Érintettel. 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. alpontja szerinti adatok, valamint a 

felvenni kívánt hitel összege. 

Az adatkezelés célja: 

Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés egyszeri adatátadást jelent, amelynek során a 

Partner átadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a pénzügyi szakértő részére. 

4.8. Telefonbeszélgetések rögzítése 

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők az Érintettel folytatott telefonbeszélgetéseket 

rögzíthetik. A rögzítést megelőzően a rögzítésről az Érintett tájékoztatást kap, és 

amennyiben a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van a személyes, e-mailben, vagy 

postai úton történő ügyintézésre. Az Érintett a rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról tájékoztatást kérhet, kérésre az Adatkezelők biztosítják a hangfelvétel meghallgatását, illetve kérésre az ügyfélnek a hangfelvételről készült leiratot 

átadják, vagy másolatot készítenek a beszélgetésről, és azt az ügyfélnek olyan formában 

adják át, hogy az ügyfél azt tudja használni.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont g. alpontja szerinti adatok. 

Az adatkezelés célja: 

Panaszkezelés, fogyasztóvédelem; 

A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet az 

Érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a hívást folytatja. 

Az adatkezelés időtartama: A rögzített hívásokat az Adatkezelők legfeljebb három hónapig 

őrzik. 

4.9. A Nexus Ingatlan franchise hálózaton belüli adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: A Nexus Ingatlan franchise hálózat – a fent írtak szerint –, országos 

hálózat, amelyhez számos Franchise partner tartozik. Az országos hálózat előnyeinek 

kihasználása érdekében az ingatlanok adatai szerepelnek a Nexus Ingatlan tulajdonában 

lévő és általa működtetett informatikai rendszerben, amelyhez a Partnerek mindegyike 

hozzáfér. Amennyiben a kereső ügyfél Partnerek valamelyikéhez köthető Ingatlan 

tanácsadóval kapcsolatba lép, és olyan ingatlant kíván megvásárolni, amely más Partnerek 

által kerültek rögzítésre az informatikai rendszerben, az Érintettel kapcsolatba kerülő 

Ingatlan tanácsadó megkeresi az ingatlant rögzítő Partnereket. A megbízási szerződést 

kötő ügyfél személyes adataihoz csak azon Partnerek férnek hozzá, amelyek a megbízási szerződést megkötötték és az ingatlant rögzítették. Más Partnerek az ingatlan – egyébként 

is közzétételre kerülő – adataihoz férnek hozzá. 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont d-e. alpontja szerinti adatok, 

bemutatás esetén az Érintett telefonszáma. 

Az adatkezelés célja: 

– Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai 

rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése; 

– Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása; 

– Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatok az informatikai rendszerben addig szerepelnek, amíg a megbízási szerződés meg nem szűnik. 

4.10. Adatkezelés a Nexus Ingatlan, és a Partner közötti jogviszony megszűnése 

esetén 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Nexus Ingatlan és Partner között a 

jogviszony megszűnik, és a Partner kikerül a Nexus Ingatlan hálózatból, 

a már rögzített adatokat kizárólag a Nexus Ingatlan kezeli. 

Amennyiben az Ingatlan tanácsadó és a Partner között a jogviszony megszűnik, és az Ingatlan tanácsadó kikerül a Nexus Ingatlan hálózatból, a már rögzített 

adatokat kizárólag a Partner és a NEXUS INGATLAN kezeli.

Partner hozzáfér az ingatlan adataihoz és az Érintett telefonszámához, aki azt a megbízási 

szerződés alapján egy általa kijelölt új Ingatlan tanácsadó részére átadhatja. 

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont d-e. alpontja szerinti adatok, valamint 

az Érintett telefonszáma. 

Az adatkezelés célja: 

Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás;
Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai 

rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése; 

Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása; 

Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése; 

A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az 

Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett 

lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelési időtartamára a 4.1. pontban írtak 

irányadók. 

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

5.1. Adattovábbítás 

Az Adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha 

ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje 

ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. 

5.2. Adatfeldolgozás 

Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az 

adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelőkkel kötött 

írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelők utasítása 

szerint, az Adatkezelők nevében járnak el. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók 

munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők 

hozzájárulásával jogosultak. 

5.3. Adatbiztonság 

Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 

adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekkörében eljáró 

személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. 

Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak 

különösen: 

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver 

és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati 

védelem); 

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a 

rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); 

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a 

tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események 

következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem). 

Az Adatkezelők a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. 

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az 

általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni. 

5.4. Technikai adatok és cookie-k kezelése 

Amennyiben az érintett meglátogatja a Honlapot, a Honlaphoz kapcsolódó rendszer 

automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő 

időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és 

az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem 

kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A 

cookie-k a Nexus Ingatlan-t, mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap 

optimalizálásában, abban, hogy a Honlap szolgáltatásait a felhasználók szokásának 

megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy 

– megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy 

új oldalra lép, 

– emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, 

– elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk 

felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb 

mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a 

keresett információt, és
– figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát. 

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa 

mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek 

általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. 

5.5. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelők a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítják, 

hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű 

mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor: 

a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelők törlik.
b. Az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását 

visszavonja, vagy az adatok törlését Érintett kéri, az Adatkezelők min den esetben megvizsgálják, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési 

kérelmet az Adatkezelők megtagadják. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az 

Adatkezelőknek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelők megvizsgálják, hogy az adat 

törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a 

hozzájáruláson kívül az Adatkezelőknek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem 

indokolt az adat kezelése, az Érintett kérelmére az Adatkezelők törlik az adatokat. 

Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelők megtagadják, erről az Érintettet minden esetben tájékoztatják, egyúttal pontosan megjelölik a törlési kérelem megtagadásának 

jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is. 

c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az 

adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben 

az Adatkezelők az adatokat törlik, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az 

érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az adatokat az Adatkezelők törlik. d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése 

jogellenes, azt az Adatkezelők minden esetben törlik, mihelyt a jogellenes adatkezelés 

ténye nyilvánvalóvá válik. 

e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy 

aNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóságelrendelte. Haatörlésjogszabály 

alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az 

Adatkezelők az adatokat törlik. 

f. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt.Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az 

Adatkezelők az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törlik. A Pmt.- 

ben meghatározott adatokat az Adatkezelők a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat 

megszűnését követő öt plusz tárgyév év elteltével törlik; a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény alapján számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az Adatkezelők öt 

plusz tárgyév év elteltével törlik. A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat 

személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amenny iben jogszabály azt előírja, az 

Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik. 

5.6. Adatvédelmi incidensek kezelése 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. Az Adatkezelők az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelentik a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 

incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira 

nézve. Az Adatkezelők az adatvédelmi incidenseket nyilvántartják, együtt az adott 

incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas 

kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelők indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatják az Érintettet az adatvédelmi incidensről. 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK 6.1. Az Érintettek jogai 

Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelők az Érintettet az adatok felvételekor tájékoztatják az 

adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Az 

Érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai 

kezeléséről. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők az adatok másolatát bocsássák a 

rendelkezésére. 

Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők a rá vonatkozó pontatlan adatokat 

helyesbítsék, a hiányos adatot kiegészítsék. 

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelők a törlést csak 

akkor tagadják meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés 

szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Korlátozás.Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi 

esetekben: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; 

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Érintett az Adatkezelők, vagy harmadik fél jogos 

érdekének érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az 

esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az 

Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés 

érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A tiltakozás esetén az Adatkezelők a 

közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést megszüntetik. 

Adathordozhatóság. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az 

adatkezelés automatizált módon történik. Az Érin tett jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő 

közvetlen továbbítását. 

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése 

Az Adatkezelők az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják az adatok kezeléséről. Az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatás megtalálható azon nyomtatványokon, amelyeken az Érintett megadja adatait, és az Érintett számára elérhető 

a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelők az Érintett figyelmét felhívják. 

Az Érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) 

eljuttathatja az Adatkezelőkhöz. Az Adatkezelők a kérelmet haladéktalanul megvizsgálják, 

döntést hoznak a kérelem teljesítéséről, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Az 

Adatkezelők a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatják az Érintettet. A 

tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelők által megtett intézkedést, vagy 

az Érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelők a kérelem teljesítését 

elutasítják (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az Érintett jogorvoslati 

lehetőségeit. 

Az Adatkezelők a kérelem teljesítését nem kötik díj fizetéséhez, a költségek 

megtérítéséhez. 

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a 

kérelem az Érintettől származik, az Adatkezelők kérhetik, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen. 

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet 

kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

6.3. Jogorvoslat 

Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelők a jogellenes 

adatkezelést szüntessék meg, az adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását 

vizsgálják meg. Az Adatkezelők az Érintett ilyen irányú panaszát minden esetben 

kivizsgálják, és annak eredményéről az Érintettet tájékoztatják.
Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. 

Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. 

Az Adatkezelők az Érintettet kérelemre részletesen tájékoztatják a per elbírálására 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.